حالت بهینه ی مستطیل محاط شده در مثلث متساوی الساقین

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
حالت
ابعاد مستطیلی را که در یک مثلث متساوی الساقین با ضلع نا برابر 8 سانتی متر و ارتفاع متناظر 3 سانتی متر محاط شده و بیشترین مساحت را داشته باشد، پیدا کنید. با این فرض که یک ضلع مستطیل روی قاعده ی مثلث قرار داشته باشد.
فعالیت: شکل را ببینید. نقطه ی سبز را جا به جا کرده و تغییرات به وجود آمده را ببینید. 1. نقطه ی قرمز، چه چیزی را نشان می دهد؟ چه رابطه ای میان مختصات این نقطه و مسئله وجود دارد؟ حالا روی نقطه ی قرمز، راست کلیک کرده و گزینه ی " اثر حرکت فعال " را فعال کنید و مجدداً نقطه ی سبز را حرکت دهید. 2. کدام نقطه روی منحنی ایجاد شده، جواب مسئله است؟ با فعال کردن گزینه ی " مشاهده راه حل " حدس خود را امتحان کنید. سعی کنید روش کلی را برای حل این مسئله پیدا کنید.