Oboznámenie sa s GeoGebrou

Vybrané úlohy riešené v GeoGebre

Samostatne pracujte s uvedenými úlohami. (cca 15 min) Zamerajte sa na vhodnosť uvedenej úlohy pre žiakov, využiteľnosť úloh v pedagogickej praxi, ich funkciu vo vzdelávacom procese, formu a podobne. Samozrejme si môžete uvedené úlohy aj preriešiť. Získané informácie a postrehy prezentujte v diskusii. 

Konštrukcia trojuholníka

Zobrazenie trojuholníka v osovej súmernosti

Šesťuholník v osovej súmernosti

Lineárna funkcia