Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

קו ישר התאמת פרמטרים

התאמה של ישר הניתן להזזה לישרים אחרים על ידי שינוי הפרמטרים m ו n. המטרה לזהות את הפרמטרים של הישר והבין את משמעותן