Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Volum de revolució entre dues funcions al voltant de l'eix OX

Considerem la regió delimitada per les gràfiques de dues funcions y=f(x) i y=g(x), per x entre a i b. A la construcció següent es visualitza el volum obtingut per la seva revolució al voltant de l'eix OX.