Pravac - ponavljanje

U GGB razredu provjerava se učenikovo poznavanje ishoda:

 • crta pravac iz zadane jednadžbe
 • prikazuje jednadžbu pravca na različite načine
 • određuje okomiti pravac
 • računa prikloni kut pravca
 • računa povšinu trokuta kojeg pravac zatvara s koordinatnim osima
 • računa kut između dva pravca

1. zadatak

Dana je jednadžba pravca .
 1. Nacrtajte pravac u koordinatnom sustavu.
 2. Graf ćete provjeriti tako da odredite nagib i odsječke s koordinatnim osima.
 3. Nacrtajte trokut što ga pravac zatvara s koordinatnim osima.
 4. Odaberite jednu točku na pravcu.
 5. Kroz odabranu točku nacrtajte pravac okomit na zadani.
 6. Riješite zadatke ispod apleta.

2. zadatak

U kojem obliku je zadana jednadžba pravca?

Uključite sve točne odgovore

3. zadatak

Prikažite jednadžbu pravca u preostala dva oblika i navedite koji je oblik napisana jednadžba.

4. zadatak

Kada su dva pravca okomita?

Uključite sve točne odgovore

5. zadatak

Napišite koordinate nultočke zadanog pravca.

6. zadatak

Napišite jednadžbu pravca okomitog na zadani pravac u implicitnom i eksplicitnom obliku.

7. zadatak

Pretvorite pravac x+3y-3=0 u eksplicitni oblik.

8. zadatak

Kakav je pravac x+3y-3=0?

Uključite sve točne odgovore

9. zadatak

Ako je što je ?

10. zadatak

Izračunaj površinu trokuta što ga pravac x+3y-3=0 čini s koordinatnim osima.

11. zadatak

Izračunajte kut između zadanog pravca i pravca x+3y-3=0.

KRAJ

Jeste stigli do zadnjeg pitanja?

Uključite sve točne odgovore