Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Teorema del cosinus

Obre la construcció, mou els punts A, B i C i observa:
Comprova, usant la teva calculadora, que la identitat que anomenem "Teorema del cosinus" (la que està escrita sota del triangle) es compleix en cada cas observat.