Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

حد بی نهایت

برای درک بهتر حد بینهایت این ماده آموزشی طراحی شده است امید وارم توانسته باشم قدم کوچکی در یادگیری مفهوم حد بی نهایت داشته باشم با تشکر از استاد محمد حسین انارکی