အပူကြောင့်ဧရိယာများတိုးလာခြင်း

အပူကြောင့်ဧရိယာများတိုးလားခြင်း

အပူချိန်ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် ပစ္စည်းများ၏ အလျား၊အနံများတိုးလာမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းကဲ့သို့အလျားများတိုးလာခြင်းကြောင့် သတ်မှတ်ထားသည့် ဧရိယာများလည်းတိုးလာမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ဧရိယာတိုးလာခြင်းသည်
  • မီးရထားသံလမ်းများ
  • တံတားများ
  • အဆောက်အအုံများ
  • မှန်ဘီလူးများ (အထူးသဖြင့် နက္ခတ်တာရာကြည်မှန်ပြောင်းများအတွင်းရှိအလင်းပြန်မျက်နှာပြင်များ)
စသည့်တို့ကိုပျက်ဆီးမှုများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထို့ကြောင့်ယင်းတို့တိုးလာမည့် ဧရိယာကိုတွက်ချက်၍ အပူချိန်နှင့်လိုက်လျောစွာတည်နေနိုင်သော်အဆောက်အအုံများ၊လမ်းတံတားများ ကိုနေရာလွတ်များချပ်လှန်ထားရခြင်းဖြစ်သည်။