อบรมการสร้างสื่อด้วยโปรแกรม Geogebra 29-30 กรกฎาคม 2561